fbpx

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI BIURA SMART ARCHITEKTURA

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Smart Architektura zarejestrowana pod adresem: 80-301 Gdańsk, Ul. VII Dwór 4a- strona internetowa działająca pod adresem www.smartarchitektura.pl

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas podpisania umowy o współpracy lub poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie internetowej.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu oraz adresu dostawy, możemy przetwarzać:

  1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone na podstawie umowy, jeżeli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz prawo żądania, by w/w dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi o ile środki techniczne na to pozwalają;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:biuro@smartarch.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I . Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię poprawnie zidentyfikować.